People

Current Members

Yani Chen bio photo

Yani Chen

PhD Student, research interests: Segmentation, Deep Learning

Zhewei Wang bio photo

Zhewei Wang

PhD Student, research interests: Segmentation, Image Registration, Deep Learning

Tao Sun bio photo
Tao Sun

PhD Student, research interests: Segmentation, Scene Understanding, Optical Flow, Multimodal Learning

Kevin H. Hobbs bio photo

Kevin H. Hobbs

Master Student, research interests: shape analysis; neuroimaging

Nidal Abuhajar bio photo

Nidal Abuhajar

Master Student, research interests: DTI, graph-based Deep Learning

Wendy Cai bio photo

Wendy Cai

PhD Student, research interests: Segmentation, DTI, Deep Learning

Yuanhang Zhang bio photo

Yuanhang Zhang

PhD Student, research interests: Speech Signal Processing; Deep Learning

Yiran Liu bio photo

Yiran Liu

Master Student, research project: Face recognition in videos

Colton smith bio photo

Colton Smith

Master Student, research project: Drones, Reinforcement Learning, Computer Vision

Shuyu Gogn bio photo

Shuyu Gong

PhD Student, research interest: Deep Learning

Alumni

Pin Zhang bio photo

Pin Zhang

Research Scientist, Canon Medical Systems USA

Bibo Shi bio photo
Bibo Shi

Senior Research Scientist, Siemens Research, Princeton NJ, research interests: Deep Learning for Medical Images; Metric Learning, SVM

Huihui Xu bio photo

Huihui Xu

Research interests: Spectral Graph

Binhua Liao

Visiting Scholar

David Days

Xin Qian